Medewerkersparticipatie-onderzoek (MPO)

Home / Medewerkersparticipatie-onderzoek (MPO)

Inzicht krijgen in medewerkerstevredenheid is niet nieuw. Veel organisaties doen tweejaarlijks een meting onder medewerkers. Er worden dan metingen verricht die inzicht geven in werkdruk en tevredenheid over de organisatie. Daarnaast is het onderdeel van goed ARBO-beleid maar meten veel instrumenten meer van hetzelfde. Een veel gehoorde klacht van ondernemingsraden, medewerkers en HR-managers is dat er weinig met de uitkomsten wordt gedaan. e-Democracy heeft, samen met de Universiteit van Tilburg, een medewerkersparticipatieonderzoek (MPO) ontwikkeld.

e-Democracy is samen met Universiteit Tilburg aan de slag gegaan om te kijken hoe het anders kan: spannender en met interessantere uitkomsten. In onze zoektocht kwamen we het volgende tegen:

Organisaties hebben te maken met veel veranderingen. Niet alleen reorganisaties, maar bijvoorbeeld ook met een veranderende samenstelling van het personeelsbestand, zoals meer tijdelijke en flexibele medewerkers. Een organisatie moet hiermee om leren gaan. Medewerkers en leiding staan voor een uitdagende klus. Want hoe krijg je je medewerkers mee als leidinggevende en hoe geef je als medewerker aan dat je een constructieve bijdrage wil leveren aan het organisatiebeleid. Hoe kun je als organisatie ervoor zorgen dat medewerkers zich verbonden blijven voelen bij de organisatie? Actieve deelname van de medewerkers is hierin van doorslaggevend belang: wij noemen dat participatie. In het onderzoek is participatie, actief meedoen aan het bouwen en vormen van jouw organisatie, het sleutelbegrip: actieve deelname in de vorming van het organisatiebeleid zorgt voor meer verbondenheid en betrokkenheid van de medewerkers bij de organisatie. Dit is dus wat je als organisatie moet willen weten! Hoe kunnen de medewerkers op dit moment actief deelnemen in het vormen van organisatiebeleid en hoe zouden ze het willen? Daar is vaak een groot verschil in: men wil volledig betrokken zijn en actief een bijdrage leveren, maar men wordt geïnformeerd en er wordt (te) weinig naar hen geluisterd. Tijd voor actie!

Met het MPO krijgt u niet alleen inzicht in de (mate van) participatie van de medewerkers, maar ook in alle in traditionele elementen van een MTO (werkdruk, veiligheid, stijl van leidinggeven, tevredenheid over deelname in organisatie, vitaliteit, cultuur). Wij brengen hier bewust een verbinding tussen om dat alleen inzicht in de bereidheid zelf problemen op te lossen de weg naar het daadwerkelijk aanpakken van het probleem is. Inzicht in cultuuraspecten biedt mogelijkheden om te concluderen waarom bepaalde interne processen niet op gang komen.

Voorbeeld: een organisatie waar meer een familiaire cultuur heerst (medewerkers vinden het fijn om bij de organisatie te werken in plaats van gedreven te worden de organisatie verder te helpen en daar graag aan bij te dragen) heeft moeite met het implementeren van feedback geven aan elkaar. Feedback wordt immers binnen families vaak gezien als een aanval op elkaar. Ons onderzoek wil inzichten geven in dergelijke onderstromen om daarmee problemen met medewerking van medewerkers op te lossen en aan te pakken. Enkele voorbeeldartikelen zijn hier te vinden: Medezeggenschap in beweging, reorganisatie, gemeenten.

Tot slot: meten is één ding maar resultaten bereiken is ander aspect van succesvol werken aan organisatievraagstukken. Maak gebruik van de Participatie-app.

Wieskiesjij heeft, samen met de Universiteit van Groningen, een visie op medewerkersparticipatie ontwikkeld die voortvloeit vanuit de deliberatieve democratie. Deze theorie gaat er vanuit dat :

  • medewerkers in staat zijn keuzes te maken als ze goed geïnformeerd worden
  • betrokken zijn
  • goed uitgelegd wordt welke keuzes er gemaakt worden.

De Participatie-app van e-Democracy faciliteert dit proces. Het is niet een zaligmakend instrument maar het zorgt er voor dat medewerkers:

  • laagdrempelig kunnen participeren
  • actief betrokken worden
  • zelf meedoen aan het oplossen van het probleem

De app zetten wij graag in bij het aangaan van resultaatverplichtingen ten aanzien van de uitkomsten van ons onderzoek.

Tot slot

Vanuit het idee dat goed organisatiebeleid en HRM-beleid staat of valt met een waardevolle bijdrage vanuit alle medewerkers aan de organisatie, doen we onderzoek naar medewerkersparticipatie.

Als iedereen zijn of haar zegje kan doen en leidinggevenden ook echt luisteren naar wat er leeft onder de medewerkers, dan kun je als organisatie en medewerker het maximale rendement uit elkaar halen.

Meer informatie:

Laura@wiekiesjijor.nl (organisatiepsycholoog)

Bob@Wiekiesjijor.nl (veranderconsultant en Algemeen Directeur directeur bij e-Democracy)